Ticketynformaasje

Let op: bestellingen via de browser Safari (van Apple) kunnen wat moeilijkheden opleveren bij een Ideal betaling. Tip is daarom met een andere browser te bestellen (dus via Internet Explorer, Chrome, Edge)

Ha jo by fersin de ferkearde datum keazen? Kaarten ruilje kin, mar jo betelje dan € 1,04 per transaksjekosten de kaart.

Heeft u per ongeluk de verkeerde datum gekozen? Kaarten ruilen kan, maar u betaald dan € 1,04 transactiekosten per kaart.

Spyldata en reservedata

Leest u deze tekst liever in het Nederlands? Scroll dan naar beneden voor de Nederlandse vertaling.

Wichtige ynformaasje

Passy Pôle: It iepenloftspul begjint om 21.00 oere. Foarôfgeand oan it iepenloftspul kinne jo, yn in festivalsfear, alfêst yn de kunde komme mei Waling Dijkstra syn passys. Jo kinne sels kreatyf oan de slach, genietsje fan in foardracht as fan muzyk, der binne fersnaperingen en der is mear. De Passy Pôle is fan 19.30 oant 21.00 oere.

Earst op de Passy Pôle betsjut ek earst op de tribune. Foar mear ynformaasje oer de Passy Pôle, klik hjirre.

Parkeare: Der is fergees parkeargelegenheid oan de râne fan it doarp Spannum. Folgje hjirfoar de oanwizings fan ús parkearbehearders.

Wol of net trochgean fan in foarstelling: Mocht in foarstelling net trochgean kinne, dan wurdt dat dyselde jûn tusken 18.00 en 19.00 oere bekind makke op ús webside www.watbistoleaflik.nl en op ús Facebook en Instagram siden. De kaarten jilde dan foar de hjirboppe neamde reservejûn.

Ynformaasje foar mindervaliden:
Hawwe jo swierrichheden mei rinnen en jo wolle graach witte wat de mooglikheden binne om by ús iepenloftspul te kommen, nim dan efkes kontakt mei ús op fia: info@walingdijkstraspannum.nl en dan besjogge wy tegearre wat der mooglik is. Us iepenloftspul is minder goed tagonklik foar minsken yn in rolstoel yn ferbân mei it net ferhurde terrein.


Nuttige informatie

Passy Pôle: het openluchtspel begint om 21.00 uur. Voorafgaand aan het openluchtspel kunt u, in festivalsfeer, alvast kennismaken met de passies van Waling Dijkstra. U kunt zelf creatief aan de slag, genieten van een voordracht, of van muziek, er zijn versnaperingen en er is meer. De Passy Pôle is van 19.30 tot 21.00 uur.

Eerst op de Passy Pôle betekent ook eerst op de tribune. Voor meer informatie over de Passy Pôle, klik hier.

Parkeren: er is gratis parkeergelegenheid aan de rand van het dorp Spannum. Volgt u de aanwijzingen van onze parkeerbeheerders.

Wel of niet doorgaan van een voorstelling: mocht een voorstelling onverhoopt niet doorgaan, dan wordt dit diezelfde avond tussen 18.00 en 19.00 uur bekend gemaakt op www.watbistoleaflik.nl en op onze Facebook en Instagram pagina. De tickets zijn dan geldig op de hierboven aangegeven reserveavond.

Informatie voor mindervaliden:
Bent u slecht ter been en wilt u graag weten wat de mogelijkheden zijn om bij ons iepenloftspul te komen? Neem dan contact met ons op via info@walingdijkstraspannum.nl en dan bekijken we samen de mogelijkheden. Het iepenloftspul is minder goed toegankelijk voor mensen in een rolstoel in verband met onverhard terrein.