Waling syn libben yn it koart

Leest u deze tekst liever in het Nederlands? Scroll dan naar beneden voor de Nederlandse vertaling

Waling Gerrits Dijkstra waard berne op 14 augustus 1821 yn Froubuurt as soan fan in bakker. Syn âlden hierden yn 1824 in bakkerij yn Spannum. Waling bleau yn earste ynstânsje wenjen by syn pake yn Froubuurt, mar nei de dea fan syn heit giet hy yn 1840 nei Spannum om syn mem te helpen.
It wie de bedoeling dat Waling de saak oernimme soe, mar hy hie hiel oare ambysjes.

Njonken syn wurk as bakker fertsjinne hy wat by mei it meitsjen fan tekeningen en it ferkeapjen fan rymwurk foar brulloften en skreau hy Fryske ballades, rymkes en lietsjes. Yn 1848 waard syn earste wurk publisearre: de lietebondel ‘Doaitse mei de noardske balke’.

Yn 1850 troude Waling mei Hinke Huizing en tegearre krigen sy in soan Gerrit. Nei de betide dea fan syn frou en berntsje troude hy yn 1855 mei Afke Jans de Boer mei wa’t hy alve bern krige. It gesin ferhuze nei Frentsjer wêr’t Waling oan it wurk gie by útjouwerij en boekhannel T. Telenga. 

Sûnt dy tiid koe Waling folslein libje fan it skriuwen en syn foardrachten. Yn 1861 begûn hy in selsstannige boekhannel yn Holwert. Dêr bleau hy wenjen oant syn dea yn 1914.


Waling Gerrits Dijkstra werd op 14 augustus 1821 geboren in Vrouwenparochie als zoon van een bakker. Zijn ouders huurden in 1824 een bakkerij in Spannum. Waling bleef als jongetje van drie jaar oud in eerste instantie bij zijn pake wonen in Vrouwenparochie, maar ging na de dood van zijn vader in 1840 naar Spannum om zijn moeder te helpen. Het was de bedoeling dat Waling de bakkerszaak zou overnemen, maar hij had andere ambities.

Naast zijn werk als bakker verdiende hij wat bij met het maken van tekeningen. Hij maakte tekeningen van boerderijen en koeien en tegen betaling rijmwerk voor bruiloften. In deze periode begon hij ook met het maken van Friese ballades, rijmen en liedjes. In 1848 werd zijn eerste individuele werk gepubliceerd, de liederenbundel ‘Doaitse mei de Noardske balke’.

In 1850 trouwde hij met Hinke Huizing, met wie hij een zoon Gerrit kreeg. Helaas overleed Hinke in 1851 en een jaar later stierf zijn zoontje Gerrit ook. Hij hertrouwde met Afke (Jans) de Boer, met wie hij elf kinderen heeft gekregen. Na Spannum verhuisde hij naar Franeker om in dienst te treden bij T. Telenga uitgeverij.

Vanaf die tijd kon Waling volledig in zijn onderhoud voorzien door het schrijven en het houden van voordrachten en door het werken in een boekhandel en uitgeverij. In 1861 vestigde hij een zelfstandig boekhandel in Holwerd waar hij tot zijn dood in 1914 heeft gewoond.