Leest u deze tekst liever in het Nederlands? Scroll dan naar beneden voor de Nederlandse vertaling.

Juny 2023  Iepenloftspul Wat bisto leaflik!?  

In iepenloftspul oer Waling Dijkstra, ien fan Fryslâns grutste skriuwers en dichters en grûnlizzer fan de Fryske toanielkultuur. 

It ferhaal
Waling moast yn Spannum de bakkerij mei syn mem draaiende hâlde. Dat die er mei tsjinsin, want hy wie folle leaver dwaande mei skriuwen en dichtsjen yn de Fryske taal. Yn it doarp hiene se net sa folle op mei Waling fanwege syn oare wize fan tinken. Ek op it mêd fan de romantyk hâlde hy him net oan de yn dy tiid jildende regels. Dat alles soarge foar in soad drama yn syn libben. De titel ‘Wat bisto leaflik!?’ ferwiist nei syn bekende liet ‘Simmermoarn’,  mar wie Waling sels wol sa leaflik? 

Passy Pôle

Foarôfgeand oan it iepenloftspul kinne jo, yn in festivalsfear, alfêst yn de kunde komme mei Waling Dijkstra syn passys. Jo kinne sels kreatyf oan de slach, genietsje fan in foardracht as fan muzyk, der binne fersnaperingen en der is mear. Foar mear ynformaasje, klik hjir.

In inisjatyf fan: CMV Oranje Spannum en
Stifting Mei-inoar Spannum
Skriuwer: Dick Jansen
Rezjy: Tineke Broers
Komposysjes & muzikale lieding: Thom Zigterman
Muzyk: CMV Oranje Spannum


Juni 2023 Openluchtspel Wat bisto leaflik!?

Een openluchtvoorstelling over Waling Dijkstra, één van Frieslands grootste schrijvers en dichters en grondlegger van de Friese theatercultuur.

Het verhaal

Waling moet samen met zijn moeder in Spannum de bakkerij draaiende houden. Hij deed dat met tegenzin, want hij hield veel meer van schrijven en dichten in de Friese taal. In het dorp mochten ze Waling niet zo graag vanwege zijn andere manier van denken. Ook op het gebied van romantiek hield hij zich niet aan de toen geldende regels. Dit alles veroorzaakte veel drama in zijn leven. De titel ‘Wat bisto leaflik!?’ verwijst naar zijn bekende nummer ‘Simmermoarn’, maar was Waling zelf ook zo lief?

Passy Pôle

Voorafgaand aan het openluchtspel kun je in festivalsfeer al kennismaken met de passies van Waling Dijkstra. Je kunt zelf creatief aan de slag, genieten van een lezing of muziek, er zijn versnaperingen verkrijgbaar en er is meer. Voor meer informatie, klik hier.

Initiatief van CMV Oranje Spannum en
Stifting Mei-inoar Spannum
Schrijver: Dick Jansen
Regie: Tineke Broers
Composities en muzikale leiding: Thom Zigterman
Muziek: CMV Oranje Spannum