Overige activiteiten

Leest u deze tekst liever in het Nederlands? Scroll dan naar beneden voor de Nederlandse vertaling.


Yn oanrin nei de foarstellings fan it iepenloftspul yn juny 2023 binne om Waling Dijkstra hinne ferskate projekten en aktiviteiten organisearre. Yn de simmer fan 2021 is ta gelegenheid fan Waling syn 200e jierdei in kuiertocht troch de fjilden om Spannum hinne hâlden. Yn 2022, it lêste jier fan it bestean fan basisskoalle ‘De Tarissing’ yn Spannum, waard omtinken jûn oan it meitsjen fan gedichten en tekeningen en waard in Fryske boerebrulloft fierd. Yn jannewaris 2023 is in poëzijrûte iepene troch Jan Dijkstra (wethâlder fan de gemeente Waadhoeke) en waard in lêzing hâlden oer it libben en wurk fan Waling Dijkstra troch Abe de Vries (skriuwer en kenner fan it wurk fan Waling Dijkstra) en Bert Looper (âld-direkteur fan Tresoar).


In aanloop naar de uitvoeringen van het openluchtspel in juni 2023 zijn er diverse projecten en activiteiten georganiseerd rondom Waling Dijkstra. In de zomer van 2021 werd ter gelegenheid van de 200ste geboortedag van Waling werd een wandeltocht door de velden rondom Spannum gehouden. In  2022, het laatste bestaansjaar van de basisschool ‘De Tarissing’ in Spannum werd aandacht besteed aan het maken van gedichten en tekeningen en werd een Friese boerenbruiloft gevierd. In januari 2023 werd een gedichtenroute geopend door Jan Dijkstra (wethouder van de gemeente Waadhoeke) en werd er een lezing gehouden over het leven en werk van Waling Dijkstra door Abe de Vries (schrijver en kenner van het werk van Waling Dijkstra) en Bert Looper (voormalig directeur van Tresoar).