’t Leit oan yen sels

Hwet helpt dy ’t skinen fen ‘e sinne
As ’t tsjuster is yn dy fen binne?
Hwat hinder dy de tsjusternis
As ‘t ljocht fan binnen yn dy is?

Waling Dijkstra 1883