Mei mooglik makke troch

Mei mooglik makke troch

Troch de bydragen fan subsydzjeferstrekkers en donateurs is it mooglik makke om ús iepenloftspul del te setten en yn oanrin nei dit haadprojekt koene wy dêrtroch ek in tal prachtige dielprojekten organiseare.


Mede mogelijk gemaakt

Door de bijdragen van subsidieverstrekkers en donateurs is het mogelijk gemaakt ons iepenloftspul neer te zetten en in aanloop naar dit hoofdproject konden we daardoor ook een aantal prachtige deelprojecten organiseren.

Subsidieverstrekkers hoofdproject

It Fryslân Fûns is ôfhinklik fan stipe fan it Publyk. Stypje jo it Fryslân Fûns?

Overige subsidieverstrekkers hoofdproject

 • Provinsje Fryslân – kultuer en mienskip
 • P.W. Janssen’s Friesche Stichting

Bijdragen hoofdproject Wat bisto leaflik!?

 • Agrariërs en agrarisch betrokkenen rondom Spannum
 • Regts-Isero
 • Sijperda Verhuur B.V.
 • Douma Staal BV

Subsidieverstrekkers deelprojecten in aanloop naar hoofdproject

 • Iepen Mienskipsfûns
 • Fryslân Fûns
 • Waadhoeke Doarpen en Wiken
 • Losse Fearen
 • Energiecoöperatie Spannum

Bijdragen ten behoeve van media uitingen