Wat bisto leaflik!? yn de Friesland Post

Wat in moai artikel oer ús iepenloftspul yn de maaie edysje fan de Friesland Post www.friesland-post.nl