De fleur der yn

Wat in moaie aksje hjoed! We hawwe blombollen útdielt yn Spannum en oan de leden fan CMV Oranje Spannum . We ha €2.028,- wûn fan it Iepen Mienskipfûns mei ús dielprojekt ‘Winterjûnenocht Naaikafe’ en dat woene we graach mei elkenien fiere. Sa krije we de fleur der wer wat yn!